ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα “Επενδύω στη Θεσσαλία” - Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020''
16/08/2019

ΕΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα “Επενδύω στη Θεσσαλία”
Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020"

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις ενίσχυσης νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο:

- Τον προσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
- Την ενίσχυση τους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
- Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.
- Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των
προϊόντων.
- Την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών.
- Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:
Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν:
1. ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(α) νομικά πρόσωπα ή
(β) φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV).

2. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και οι νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV), οι οποίες κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

3. ΝΕΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV), οι οποίες θα πρέπει, μέχρι τις 31/12/2018 να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) και λιγότερες από τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.

Οι επιλέξιμοι φορείς (νέες, νεοσύστατες, υπό σύσταση επιχειρήσεις), θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η υποβαλλόμενη πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), βλ. Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης.
2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
3. Η επιχείρηση είτε χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένες λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις, είτε είναι υπό σύσταση και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
4. Οι φορείς θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
5. Η επιχείρηση λειτουργεί - ή εφόσον είναι υπό σύσταση δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει - με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).
6. Η επιχείρηση έχει την - κατά περίπτωση - απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.
7. Η επιχείρηση (υφιστάμενη ή υπό σύσταση) υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση (ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.).

Αναλυτικά επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018.

Προϋπολογισμός και ποστοστό ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου:
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 400.000,00 €.
Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση δεν δύναται και σε καμία περίπτωση να υπερβεί το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
α) Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες
γ) Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
δ) Ενισχύσεις Καινοτομίας
ε) Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
στ) Λειτουργικές δαπάνες

Δημόσια Δαπάνη: € 10.000.000

Περίοδος υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. www.ependyseis.gr/mis από 17/09/2019 ώρα 13:00 έως 18/10/2019 ώρα 15:00.

Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).
Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία - Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος,
Τηλ. 2431028189 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr

Η Πρόσκληση καθώς και τα απαραίτητα συνημμένα αρχεία είναι αναρτημένα στην https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss