Γ.Ε.ΜΗ - ΥΠ. ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)   /   ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης
19/06/2012

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

 

Έγγραφο

Διευκρινίσεις

Υπεύθυνη Δήλωση - εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου (Υπόδειγμα 1)

Με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των εταίρων. Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο.

Παροχή εντολής - πληρεξουσιότητας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας (Υπόδειγμα 3)

Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής.

Ορισμός Αντικλήτου (Υπόδειγμα 5)

Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ.

Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ

Σε έντυπη (με δύο αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές αντίγραφο αυτής

Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα, έλληνες υπηκόους

Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού

Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα,  υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε

Ταυτότητα υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ ή ακριβές αντίγραφο αυτής

Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα, για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε.

Άδεια διαμονής ή ακριβές αντίγραφο αυτής

Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα,  υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε

Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής Δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο αυτής

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε

Αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό Γ.Ε.ΜΗ

Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ

Θεωρημένο μισθωτήριο από Δ.Ο.Υ.

Για την ενοικίαση επαγγελματικού χώρου

Αντίγραφο τίτλου κυριότητας

Σε περίπτωση κυριότητας επαγγελματικού χώρου

Υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος

Σε περίπτωση παραχώρησης επαγγελματικού χώρου

ΕΝΤΥΠΟ Μ1 
«Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων»

Για φυσικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ Μ3
«Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου»

Για νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

ΕΝΤΥΠΟ Μ6
«Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης»

Για φυσικά ή μη-φυσικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ Μ7
«Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου»

  • Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα, εφόσον δεν διαθέτουν ΑΦΜ.
  • Για νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

ΕΝΤΥΠΟ Μ8
«Δήλωση Μελών μη-φυσικού Προσώπου»

Για μη φυσικά πρόσωπα (Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων)

ΕΝΤΥΠΟ Δ457
Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Για νομικά πρόσωπα εάν είναι εταίρος ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας

Για νομικά πρόσωπα εάν είναι εταίρος ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ

Ειδικό Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση για την υπογραφή του καταστατικού

Για νομικά πρόσωπα ημεδαπής. Για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ) και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης της Α.Ε

Εάν είναι εταίρος ΑΕ

Απόφαση Δ.Σ Α.Ε

Εάν είναι εταίρος ΑΕ

Απόφαση συνέλευσης των εταίρων

Για τις Ε.Π.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.

Φορολογική Ενημερότητα

Εάν είναι εταίρος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Εάν είναι εταίρος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

Κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με apostile (αλλοδαπός ιδρυτής)

Για νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

Επίσημη μετάφραση του καταστατικού της εταιρείας στην ελληνική γλώσσα

Για νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας, με επίσημη μετάφρασή του

Για νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του νομικού προσώπου- ιδρυτή

Για νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss