ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
21/06/2022

Απευθύνεται σε: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Υφιστάμενες και Υπό-σύσταση

 

Το πρόγραμμα παρέχει:

α)ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος (αφορά σε  κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση)

 

β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος  (αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»

 

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 

    i) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας

    ii) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας

 

iii) η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας

 

    iv) με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων i) και ii)

 

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α), οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

 

Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής.

 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

 

Δεν είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά)

 

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

Ι. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

    Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων

    Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

    Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας.

    Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

    Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

    Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

    Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

    Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση

    Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα &branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει

 

ΙΙ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

 

    κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

 

III. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

    δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου

 

ΙV. Καινοτομία για ΜΜΕ

 

    δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

    δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

 

    V. Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

    VI. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 

Ποσοστά (ένταση) ενίσχυσης ανά Κατηγορία ενισχύσεων δαπανών:

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις,  διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

ΜΕΓΑΛΕΣ  45%

ΜΕΣΑΙΕΣ 55%

ΜΙΚΡΕΣ 55%

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME: σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του πίνακα για κάθε περιφέρεια και έως 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις:  σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του πίνακα για κάθε περιφέρεια και έως 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

 

Ενίσχυση καινοτομίας για ΜΜΕ: σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του πίνακα για κάθε περιφέρεια και έως 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

 

Δαπάνες για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων: σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του ως άνω πίνακα για κάθε περιφέρεια και εως  40% της επιλέξιμης δαπάνης. Για μικρές επιχειρήσεις αυξάνεται στο 55% και για μεσαίες επιχειρήσεις στο 50%

 

Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του πίνακα για κάθε περιφέρεια και έως 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Για ΜΜΕ αυξάνεται στο 55

 

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων

    Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME έως 300.000 ευρώ.

    Δαπάνες με σκοπό τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις έως 500.000 ευρώ

    Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ έως 500.000 ευρώ

    Δαπάνες με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων έως 2 εκ ευρώ

    Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως 1 εκ €

   

Στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων

δαπάνες απόκτησης ακινήτων, έως  30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης

 

δαπάνες απόκτησης γης (αγορά γης), έως 10% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης

 

δαπάνες αγοράς οχημάτων έως το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 

Δαπάνες σε ΑΠΕ έως 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 

Τι ενισχύεται:

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κινείται στα ακόλουθα όρια:

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες:

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 500.000,00 Ευρώ

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 7.500.000,00 Ευρώ

 

Μεγάλες Επιχειρήσεις:

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 2.000.000,00 Ευρώ

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 12.500.000,00 Ευρώ

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €181.521.000,00

Προϋπολογισμός Ταμείου: €181.521.000,00

 

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2022

Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022

 

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12733-ypoergo1-kainotomia-kai-prasinh-metabash

 

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgike-epikheirematikoteta

 

Πυλώνας: 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

Δράση: 4.6.21 (16626) Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα

 

 

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία - Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493, e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss