ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ
31/03/2022

Η Δράση στοχεύει να διασφαλίσει ότι παραμένει διαθέσιμη στην αγορά επαρκής ρευστότητα, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, για να διασφαλιστεί ότι οι διαταραχές που προκαλούνται από την κρίση δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και επομένως μπορεί να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα της κρίσης.

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€. Ειδικότερα, το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 • Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31/12/2020, το ποσό ορίζεται σε 2.000€ ανεξαρτήτως ποσού εξόδων τους στο 2020, και η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ίση με 100%.

 • Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019 και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019 και μετά) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας στο 2019, το ποσό ορίζεται ως εξής:

 

Μείωση τζίρου

από 20% και έως 40%: 2.000€  

άνω του 40% και έως 60%: 3.500€   

άνω του 60% και έως 80%:  5.000 €     

άνω του 80%: 7.000 €

 

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό 2.000€.

 

 

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020: 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 και όπως περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:

 • νομίμως δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31/12/2020
 • διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης
 • δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΠ Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 (ΑΝΑΣΑ Ι) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή
 • έχουν μείωση κύκλου εργασιών
 • και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

 

Περίοδος υποβολής

από 30/3/2022 έως 29/4/2022 (ώρα 15:00)

 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ_ΙΙ». 

 

Όροι και προϋποθέσεις

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020 ήτοι να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2020.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται από το 2019 (οι Υφιστάμενες) ή το 2020 (οι Νεοσύστατες) και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.

5. Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

6. Να δραστηριοποιούνται στο έτος 2019 (μόνο οι «Υφιστάμενες») και έτος 2020 με έξοδα εγγεγραμμένα στην / στις κάτωθι κατηγορίες του Ε3 για τα Υποκαταστήματα που λειτουργούν εντός Θεσσαλίας, στοιχεία που ελέγχονται:

    των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

    των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

    του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

    του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

    του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

    των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

 

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

8. Οι «Υφιστάμενες επιχειρήσεις» (όσες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, σύμφωνα με τον τύπο:

((Κύκλος εργασιών του 2019 μείον Κύκλος εργασιών 2020) /προς Κύκλο εργασιών 2019)*100.

Εάν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για την περίοδο λειτουργίας του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου λειτουργίας στο 2019, και ειδικότερα: ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 όπως αντιστοιχεί σε «τρίμηνα» λειτουργίας, συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα τρίμηνα έτους 2020, σύμφωνα με τον τύπο:

((Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 μείον Κύκλος εργασιών αντιστοίχων τριμήνων 2020) /προς Κύκλο εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019)*100

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

11. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση (σε επίπεδο "ενιαίας επιχείρησης" όπως αυτή ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

12. Να λειτουργούν νομίμως με μορφή εμπορικού χαρακτήρα. Εάν η επιχείρηση εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), έχει συνάψει σύμβαση/εις δικαιόχρησης (franchise) με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνει το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις.

13. Να μην είναι ενταγμένες επιχειρήσεις (έλεγχος σε επίπεδο ΑΦΜ) στη Δράση «ΑΝΑΣΑ» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, επί ποινή αποκλεισμού.

14. Να υποβάλλουν μια και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ΑΦΜ απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις. 

15. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

- Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα)

- Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

- Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

- Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

- Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την υποβολή της αίτησης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής.

 

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€.

 

Προϋπολογισμός

€ 23.500.000

Εξ αυτών, 3.500.000€ αφορούν σε εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ως εξής:

 • Δήμου Βόλου «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)», με Δημόσια Δαπάνη 1.500.000€
 • Δήμου Καρδίτσας «Καρδίτσα, πόλη να ζεις», με Δημόσια Δαπάνη 1.000.000€
 • Δήμου Τρικκαίων «Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη-πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου», με Δημόσια Δαπάνη 1.000.000€.

 

Επισυνάπτεται η Αναλυτική και Συνοπτική Πρόσκληση. 

 

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία - Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.: 106) , e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Νέα Δράση του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ» (06/04/2022)

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss