Γ.Ε.ΜΗ - ΥΠ. ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υποχρεωτική η αυτοαπογραφή των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
28/06/2012

«Υποχρεωτική η αυτοαπογραφή των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)»

To Επιμελητήριο Τρικάλων  ενημερώνει τα μέλη του  ότι σύμφωνα με την Υ.Α. K1-941οικ./12 όπως τροποποιήθηκε με την Κ1-1136/12 και την διευκρινιστική εγκύκλιο Κ1-1184/12-06-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από 2/7/2012 ξεκινάει η διαδικασία αυτοαπογραφής των  επιχειρήσεων  στο ΓΕΜΗ  η οποία είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι εταιρείες, των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/11, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής γίνεται με δύο τρόπους:
Α. Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση  ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. .(www.businessportal.gr ), είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ). Η σχετική αίτηση –δήλωση υποβάλλεται  από τα πρόσωπα εκείνα  που έχουν για την εταιρεία την  ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET.
Β. Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Τρικάλων, η οποία θα διενεργήσει  την εγγραφή.

Η αυτοαπογραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) είναι υποχρεωτική και για όσους έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών τους, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται αυτά σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Σημειώνουμε, ότι, αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής και λοιπών αιτήσεων καταχώρισης ορίζονται ως εξής:
α) Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ανώνυμες Εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.
β) Οι Ομόρρυθμες Εταιρίες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
Τα φυσικά πρόσωπα, που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή θα απογραφούν από  01-11-2012  έως 31-12-2012.

Το προσωπικό του Επιμελητηρίου βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση  στα τηλέφωνα: 2431027493 επιλογή 3 και 2431074720.

*Επισυνάπτονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.


 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΦΕΚ 1468
ΦΕΚ 1766
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ (01/10/2012)
Λήξη αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ (11/12/2012)

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss